Home

Kontrola zaměstnance zaměstnavatelem

Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné epravo

Kontrola na neschopence: kdy může přijít a co vám hrozí

Poradna: Víte, kdo a kdy vás může kontrolovat na

jaké případné negativní dopady na zaměstnance může zvolená kontrola mít, zda není na místě kontrolovaným zaměstnancům poskytnout přiměřenou satisfakci. celkově negativní efekt v možné demotivaci zaměstnanců a nastolení atmosféry nedůvěry mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem Kontrola elektronické komunikace může probíhat buď anonymně, tedy tak, že není možné dovodit závěry z takového sledování vůči konkrétním zaměstnancům nebo tyto identifikovat, nebo osobně, tzn. adresným sledováním e-mailové korespondence konkrétního zaměstnance. Tato osobní kontrola by měla být zaměstnavatelem. Souhlas zaměstnance nestačí Kontrola nad home office. při jakých činnostech, v jakých intervalech a jaké osobní údaje jsou zaměstnavatelem zpracovávány a jaké to pro něj může mít následky. Informujte je i o možnostech, jak se případně proti tomuto postupu bránit, na koho se obrátit, jaký úřad kontaktovat.. Sociální pojištění zahrnuje:. pojistné na nemocenské pojištění; pojistné na důchodové pojištění; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; Z čeho se počítá pojistné na sociální pojištění. Vyměřovacím základem je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel. Zaměstnavatelem zákon rozumí právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, organizační složku státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni.

Problém č. 6: Kontrola zaměstnance na home office Zaměstnavatel má legitimní důvod kontroly zaměstnance na home office, včetně přiděleného agenturního zaměstnance. Vedle kontroly prostřednictvím telefonu může využívat různé softwary, které sledují čas, jaký zaměstnanec stráví u počítače, anebo chattery, které. Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten má rovněž právo požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno o provedení kontroly dodržování režimu svého zaměstnance, která ji do 7 dnů provede, a záznam o provedení kontroly dodržování režimu při porušení režimu dočasně práce. Kontrola zaměstnance v pracovní neschopnosti. a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností zdržování se v označeném místě pobytu a dodržování povolených vycházek..

Monitorování zaměstnanců na pracovišti - Portál POHOD

Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem V případě, že by došlo k porušení práv na ochranu osobnosti zaměstnance, zaměstnanec by se mohl domáhat toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do jeho práv, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené. Kontrola zaměstnance prostřednictvím sledovacího zařízení jde proti logice zákoníku práce § 317. Aktivace sledovacího zařízení by musela být součástí dohody se zaměstnancem. Úkoly, které pro zaměstnavatele při homeoffice vyplývají z BOZP, je nutné plnit ve vzájemné spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem monitorování, resp. kontrola činností zaměstnance, kterou se zasahuje do soukromí zaměstnance, je vykonávána na pracovišti anebo v společných prostorech zaměstnavatele; např. nakládání zaměstnance s věcmi svěřenými mu zaměstnavatelem, dodržování pracovní disciplíny, pracovních postupů, atd..

Kontrola se například dostala jen do druhého poschodí objektu, kde našla dveře s označením společnosti Nocturno Invest, jejímž jediným jednatelem byl právě nemocný muž. Přestože muži nic nebránilo dát na dveře svůj kontaktní telefon, neučinil tak (kontrola tam našla jen dvě jiná čísla) Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné. Pozor: Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů zvyšují o povinné pojistné. Je tedy na zaměstnavateli, aby dostatečně pracovně vytížil zaměstnance. Základní povinností zaměstnance je ostatně využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jemu zaměstnavatelem (§ 301 písm Pokud kontrola přijde, předložíte jí II. díl tiskopisu Rozhodnutí o dočasné telefonní číslo kde bych mohl udávat lidi kteří nedodržují léčebný režim.Všichni nadáváte na státní zaměstnance CO TAKHLE ZAČÍT OD SEBE.Někdo je opravdu nemocný a nedojde ani do toho obchodu nevidím nejmenší důvod parazitovat na.

Takový vedoucí zaměstnanec se může zjišťování alkoholu jedině dobrovolně podvolit, není možné ho nutit. Zřizovatel není totiž zaměstnavatelem a ve vztahu ke statutárnímu orgánu jím zřízené organizace má jen pravomoci dané mu zákonem, např. právo jmenovat a odvolat zaměstnance z vedoucího pracovního místa a) zák. práce, která vymezuje obsah povinnosti tvrzení a důkazní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vyplývá, že ve sporu o zaplacení mzdy za práci přesčas má žalobce jako zaměstnanec břemeno tvrzení o tom, že mezi ním a žalovaným zaměstnavatelem byl uzavřen (vznikl) pracovní poměr a že pro zaměstnavatele. Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem Ilustrační fotografie Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat

Kontrola zaměstnance v pracovní neschopnosti. Zveřejněno: 19.08.2016; Autor: JUDr. Vladimír Štich; Zaměstnavatel vydal vnitřní předpis, kterým mimo jiné určuje zaměstnancům povinnosti v době jejich dočasné pracovní neschopnosti. Mám dotaz, zda je zaměstnavatel oprávněn ukládat zaměstnancům povinnost hlásit předem. Dobrý den, může se jednat o neoprávněné jednání konkrétního vedoucího zaměstnance a ne obecně o monitoring prováděný zaměstnavatelem jako kontrolní opatření. Proto by bylo nejvhodnější se nejprve obrátit se žádostí o vyjádření ke statutárnímu orgánu zaměstnavatele (jednatel, představenstvo) Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce Zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených.

Za jak dlouho bude kontrola provedena úřad nesděluje, ale je velmi pravděpodobné, že to bude otázka několika týdnů, maximálně měsíců. Inspektorát práce zkontroluje u zaměstnavatele zejména to, zda dodržuje právní předpisy týkající se oblasti, na kterou zaměstnanec upozornil svým podnětem - například dodržování. Kontrola plnění požadavků zákona o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání žádosti o zařazení prací do kategorie zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II Zaměstnavatelé zaměstnance pracující ve směnách v některých případech nutí k tomu, aby se objednávali k lékaři v době volna; jakkoli tento požadavek koresponduje s řečeným, nemusí být vždy odůvodněný a splnitelný; samotný fakt, že zaměstnanec pracuje ve směnách, neznamená, že může automaticky navštěvovat. a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy, c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany. Kontrola nelegálního zaměstnávání V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce

Kontrola zaměstnance v pracovní neschopnosti BOZPinfo

 1. podle rizikových faktorů pracovních podmínek a rizika ohrožení zdraví - vyhláška č. 79/2013 Sb.; U rizika ohrožení zdraví platí obecně požadavek opakování 1x za 4 roky (do 50 let věku) a 1x za 2 roky (50+ let věku). § 11 vyhl. č. 79/2013 Sb. Příloha č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. pak u vybraných rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví.
 2. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, resp. se v době mimo povolené vycházky nezdržuje na uvedené adrese, postih se řídí pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce
 3. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Kontrola u zaměstnavatel
 4. Dobrý den, jsem 9 dní na nemocenské a už jsem měla 2x kontrolu zaměstnavatele. Vždy jsem byla řádně doma. Chci se zeptat, může se mě vptávat zaměstnavatel na mou diagnozu a jsem povinna mu jí zdělit. Jsem 7 týdnů těhotná a nbývá mi dobře, vzhledem k mému věku a zdrav. stavu o tom zatím nechci mluvit. Zaměstnavatel se vyptával kdy jdu opět k lékaři, jak zdní.
 5. Zdroj: Shutterstock. Kontrola zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Pokud zaměstnavatel zjistí, že došlo k porušení režimu na neschopence, měl by o tom informovat zaměstnance a vyhotovit písemný záznam.Kopii dokumentu je povinen doručit zaměstnanci, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři, který napsal DPN
 6. Ikona zobrazí důvodovou zprávu: k návrhu zákona č. 205/2015 Sb. §103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní.
 7. 1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku 2. kategorie: 1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku 1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku 2. riziková kategorie: 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance 3. kategorie: 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance 4. kategori

Pracovní cestou se podle § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce , v rozsahu a za podmínek. Ruku v ruce s rozmachem informačních technologií jde také hrozba potenciálního zneužití informací, osobních údajů, ale i hrozba nových možností zásahu do soukromí jednotlivce.Toto téma je neméně aktuální také ve sféře pracovněprávní (ochrana soukromí zaměstnance), a proto se na něj s ohledem na množství času stráveného výkonem práce a s ohledem na. Kontrola zaměstnance při neschopence Kevin93 , 08.02.2018 22:02 , Občanské právo , 9 odpovědí (1939 zobrazení) Bydlím momentálně pracovně v ubytovně, kde není vrátnice ani žádný správce k zastižení, při neschopence jsem uvedl adresu ubytovny Článek se zaměřuje na daňové aspekty vybraných a dnes obvyklých zaměstnaneckých benefitů, kterými se snaží zaměstnavatel udržet stávající kvalitní zaměstnance a najít zaměstnance nové. Cílem článku není obsáhnout a popsat všechny možné benefity, ale nastínit základní daňovou logiku a aplikaci legislativy na příkladech vybraných a obvyklých benefitů

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osobních

Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line Zpracování osobních údajů zaměstnance vychází z dohody se zaměstnavatelem o poskytnutí benefitu, v rámci které se zaměstnavatel zaváže k poskytnutí benefitu.Pokud zaměstnanec projeví o benefit zájem, dochází k účelnému zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytovaným benefitem, tj. i k předání osobních údajů zaměstnance dalšímu příjemci.

Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily epravo

Případná přiměřená kontrola elektronické pošty zaměstnavatelem musí být odůvodněna výše zmiňovanými závažnými důvody spočívajícími ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele a zároveň je zaměstnavatel povinen o rozsahu této kontroly a způsobech jejího provádění zaměstnance přímo informovat Pokud nebylo možné zaměstnance odchytit ve chvíli, kdy měl být doma, je třeba předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola proběhla. Návštěva lékárny či nákup potravin se nepovažují za relevantní omluvy pro nedodržování vycházek

Propustka k lékáři - kontrola zaměstnavatelem toto zdravotnické zařízení je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, c) vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu Kontrola zaměstnanců na návykové látky, včetně alkoholu, by tak měla být součástí preventivních činností každého zaměstnavatele. Kontroly však nesmí být zneužívány a musí probíhat dle přesně daných pravidel, aby byly výsledky prokazatelné Na zaměstnance v nařízené karanténě se v podstatě pohlíží podobně jako na zaměstnance v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelem pověřený pracovník má tedy právo kontroly vaší přítomnosti, dále si ověří vaši totožnost a bude chtít vidět Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Jestliže vás kontrola. Re: kontrola práce neschopných Zaměstnavateli je tato možnost kontroly dána zákoníkem práce § 192 odst. 6),resp. i 5). Zaměstnavatel by měl stanovit okruh osob oprávněných zaměstnance kontrolovat (např.vedoucí,mistři,personální,ředitel apod. Přehled plateb pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (dále PPPZ) OZP v následujícím textu upřesňuje výklad důležitých pojmů, požadavků a postupů v souvislosti s přijímáním dokladů PPPZ pro jejich následné zpracování v informačním systému OZP

Kontrola emailové pošty zaměstnance zaměstnavatelem a oprávněnost tohoto jednání Neděle, 08. listopad 2009 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 3712 Přestože na většině pracovišť lze dobu čerpání dovolené stanovit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tak, aby vyhovovala oběma stranám, v praxi se objevují i situace problematičtější. Protože podle zákoníku práce dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, může se jejím plánováním snažit řešit i problémy v přidělování práce Kontrola dočasně práce neschopného zaměstnance zaměstnavatelem Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak by měla probíhat kontrola dočasně práce neschopného zaměstnance zaměstnavatelem. Jelikož mi zaměstnavatel tvrdí, že mě v době neschopenky dvakrát nezastihl doma a odebere mi náhradu mzdy v plné výši, může toto vůbec

Češi nejčastěji mění práci na začátku roku a na konci druhého čtvrtletí. Většinou proto, že firmy upřednostňují (z administrativních důvodů) nástup od 1. ledna a zaměstnanci si zase před nástupem do nového zaměstnání vybírají na jaře dovolenou, vysvětluje Zdeňka Bajerová, ze společnosti Robert Half International, divize OfficeTeam Kontrola alkoholu na pracovišti - práva zaměstnavatele nebo vedoucího zaměstnance určen zaměstnavatelem, přičemž se může jednat i o pověření ad hoc, jakkoli bude praktičtější tohoto zaměstnance určit např. vnitřním předpisem. Stejně bude možné určit takto oprávněných vedoucích zaměstnanců více, což je z. Alkohol v zaměstnání je zakázaný - a to jak jeho konzumace, tak výkon práce pod jeho vlivem, byť zbytkovým. Důsledkem požití alkoholu je nejen nižší produktivita práce, ale hrozí zde újma na straně daného zaměstnance a jeho spolupracovníků i škoda v majetkové sféře zaměstnavatele. Přesto občasné popíjení na pracovištích není ničím neobvyklým Kontrola emailové pošty zaměstnance zaměstnavatelem a oprávněnost tohoto jednání Neděle, 08. listopad 2009 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 3751 Knihovna pro daně, účetnictví, právo, práci a mzdy pro hlavní účetní, účetní, daňaře, mzdové účetní , daňové poradce a ekonomy - účetní.

Může zaměstnavatel kontrolovat e-maily a sledovat online

Pokud potřeba péče o dítě byla ukončena, zaměstnavatel v tiskopise vyplní i údaje týkající se data opětovného zahájení výkonu zaměstnání a výkonu zaměstnání v poslední den trvání potřeby péče o dítě, pokud daný zaměstnanec v poslední den jejího trvání o dítě pečoval Placená kontrola smluv pro zaměstnance. Výpověď ze strany zaměstnance je třeba doručit zaměstnavateli osobně, elektronicky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. že výpověď se považuje za doručenou v okamžiku převzetí zaměstnavatelem a nikoliv datem odeslání na pobočce pošty Kontrola pracovní neschopnosti - Co byste měli určitě vědět. Od ledna do konce června 2016 pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) provedli 84 219 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, což je o 2 207 více než v pololetí loňského roku

Monitorování soukromé komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem. Dne 12. 1. 2016 vydal Evroý soud pro lidská práva (dále jen ESLP) přelomové rozhodnutí ve věci sledování osobní elektronické komunikace zaměstnanců zaměstnavatelem během pracovní doby - Rozhodnutí ve věci č. 61496/08 Bărbulescu proti Rumunsku Povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávního vztahu a kontrola jejich dodržování zaměstnavatelem - Bc. Lucie Petrová . Dále práce pojednává o způsobech kontroly zaměstnanců zaměstnavatelem a o možnostech sankciování zaměstnanců, když své povinnosti nedodrží.. Kontrola se může vztahovat na obsah tašek i kapes zaměstnanců. Způsob vlastní realizace kontrol vnášených a vynášených věcí nebo osobních prohlídek by měl být upraven v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu. Zaměstnavatel by měl zaměstnance s obsahem této směrnice prokazatelně seznámit PÉČE O ZAMĚSTNANCE VE STÁTNÍ ORGANIZACI 1.4.5 Kontrola dodržování BOZP 20 uzavřená mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Odborová organizace, tedy sdružení zaměstnanců, které je určeno k obhajování jejich zájmů a ochranně jejic

Jak postupuje zaměstnavatel - Česká správa sociálního

§ 317: Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, čas a způsob předávání výsledků práce a kontrola odvedené práce. není tedy možné provádění kontrol bydliště zaměstnance zaměstnavatelem bez jeho souhlasu. Pracovní úraz a první pomoc Prohláąení osoby ze státu Evroé unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenątejnska nebo ze ©výcarska (dále jen občan státu EU) jako zaměstnance českého zaměstnavatele; Přísluąnost ke zdravotní pojią»ovně - písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem; Kontrola zdravotní pojią»ovny

Pravomoci zaměstnavatele jsou při kontrole nemocných

OOPP chrání zaměstnance například před prachem, hlukem, ostrými předměty, chemickými a toxickými látkami apod. Tento článek ale není o tom, co zkratka OOPP znamená, nýbrž o poskytování, právech a povinnostech, směrnicích, související dokumentaci, evidenčních listech, prokazatelnosti a prohlášení zaměstnanců o. POVĚŘENÍ. Pověřujeme svého zaměstnance Ladislava Mlynáře, bytem Zelená 18, Praha 1, obchodního ředitele, aby našim jménem jednal v právní věci vedené u Rozhodčího soudu při Agrární komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky pod spisovou značkou RSP 12/13

Video: Pohledem advokáta: Kamery, čtení e-mailů, odposlouchávání

kontrola plnění pracovních úkolů - dosažitelnost zaměstnance, reporting, připojení zaměstnance na VPN, komerční pojištění domácnosti (s ohledem na změnu účelu užívání domácnosti) daňové aspekty (zejména v souvislosti s paušalizací náhrady nákladů u zaměstnance Kontrola osobních věcí na pracovišti Musí však přitom zachovat pravidla o ochraně osobnosti, včetně práva na ochranu soukromí zaměstnance. Bližší podmínky pak zaměstnavatel musí stanovit v pracovním řádu. Tady je tedy stanoveno například to, kdo je oprávněn kontrolu (případně osobní prohlídku) provádět. Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance v pracovním poměru, kterým nebyla ke dni podání tohoto vyúčtování dána zaměstnavatelem výpověď, , s výjimkou výpovědi dané dle § 52 písm. g) a h) ZP (ani tedy neplyne ke dni podání vyúčtování výpovědní doba)

 • Gain instagram followers.
 • Kolenní kloub pohyby.
 • Krab na jídlo.
 • Mappi zoot.
 • Hifi s gramofonem.
 • Bmw modely aut.
 • Slané tyčinky recept.
 • Cholesteatom obrázky.
 • Finep holešovice.
 • Gastroenterologické vyšetření.
 • Hc poruba 1999.
 • Baseballová pálka good night.
 • Josefa šílená.
 • Tai chi plzeň.
 • Lístky na chelsea slavia.
 • Austin butler filmy a televizní pořady.
 • Obtékání textu powerpoint.
 • Kontrola zaměstnance zaměstnavatelem.
 • Eternit česká šablona.
 • Dclinic.
 • Konferenční stolek jysk.
 • Ferda mravenec večerníček.
 • Hotel bellevue janske lazne.
 • Kam za delfiny v chorvatsku.
 • Desetiuhelnik.
 • Hemoron cena.
 • Botel admirál.
 • Kitchendraw navod.
 • Guinessova kniha.
 • Mucosolvan recenze.
 • Biochemické vyšetření krve.
 • Kaplanova turbína popis.
 • Bazénová fólie 3,6 m / 0,9 m, mramor.
 • Seznamy divaku instagram.
 • Wartner.
 • Smyslová aktivizace pro seniory.
 • Genius scorpion k215 driver.
 • Herec jan petráň.
 • Santa claus coca cola.
 • Visutý most bad gastein.