Home

Slova příbuzná pracovní list

Tvoření slov - slova příbuzná, odvozování. Anotace: - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičování vědomostí o odvozování - zaměřeno na přídavná jména a slovesa - a o slovech příbuzných (stejný kořen) - žáci procvičují ústně i písemně, mohou pracovat i ve dvojicích případně. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část. Žáci pojmenovávají obrázky a tvoří skupiny slov se společným kořenem, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují kořeny do slov, vymýšlejí slova příbuzná. Vše je doplněno zábavnými obrázky Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k porozumění významu příbuzných slov, hledání kořene a jiných částí slov. Stavba slova a slova příbuzná Stavba slova a slova příbuzná Zapiš do tabulky slova podle rozdělení na předponu, kořen, příponu a koncovku. les, zálesák, prales. Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92784; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Slova příbuzná, tvary slov. DUM číslo 20581. Nová. Slova příbuzná: 3. VY_32_INOVACE_2_53.pdf (399,1 kB) VY_32_INOVACE_2/54: Vyjmenovaná slova po B, L: 3. VY_32_INOVACE_2_54.pdf (491,6 kB) VY_32_INOVACE_2/55: Vyjmenovaná slova po B, L - čtyřsměrka: 3. VY_32_INOVACE_2_55.pdf (490,9 kB) VY_32_INOVACE_2/56: Slova podřazená, nadřazená: 3. VY_32_INOVACE_2_56.pdf (241,7 kB) VY_32_INOVACE_2.

DUMY.CZ Materiál Tvoření slov - slova příbuzná, odvozován

Klíčová slova. Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách. Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity. Aktivita Cílová skupina Žák, skupina žáků S. tupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - první stupeň - první období Typická věková skupina. 7 - 9 let Celková velikost. 71 k TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípo

Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah Pracovní list - Tvary slov a slova příbuzná : 3. VY_32_INOVACE_12_54.pdf (367847) VY_32_INOVACE_12_55: Pracovní list - Test : 3. VY_32_INOVACE_12_55.pdf (328621) VY_32_INOVACE_12_56: Pracovní list - Vyjmenovaná slova : 3. VY_32_INOVACE_12_56.pdf (367851) VY_32_INOVACE_12_57. Pracovní list - Opakování - prosinec : 3. VY_32. Pracovní list č. 12 - český jazyk 4. ročník - řešení Vyjmenovaná a příbuzná slova po P 1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. pytlák, pýcha , netopýří, pila, čepýřili se, přepych, písek, pytel, pýřili se pracovní list VS po M - doplnit křížovku, doplnit i/y (zaslat po dokončení) pracovní list VS po L a slova příbuzná - doplnit a vybarvit hrad (zaslat po dokončení) MATEMATIKA. pracovní list M - 14 / cv. 2; pracovní list M - 15 / cv. 1, 2; Početník s. 30 / cv. 1 - nedělat zkoušk

Tematický okruh Stavba slova Klíčová slova Příbuzná slova, slovní kořen, předponová a příponová část slova Anotace Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o stavbě slova -slova příbuzná Název Vyjmenovaná slova po B Anotace Pracovní listy slouží kprocvičení učiva o vyjmenovaných slovech po B formou různých aktivit (vyjmenovaná slova a slova příbuzná; pravopis po obojetných souhláskách uvnitř slova; ucelené řady vyjmenovaných slov). Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávan Žáci pojmenovávají obrázky a tvoří skupiny slov se společným kořenem, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují kořeny do slov, [] Slova příbuzná Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování. Pracovní list STAVBA SLOVA 1. Co jsou to slova příbuzná? Odpověz celou větou. _____ 2. Doplň, z čeho se skládá slovo: 3. Napiš ke kořenům tři slova příbuzná: - slov - - jet - -květ- 4. Rozhodni, kdy je předslovem předložka a kdy jde o slovo s předponou - slova spoj nebo odděl čarou

Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po B, skupiny slov, tvorba vět Klíčová slova: Být, bystrý, bylina, vyjmenovaná Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Vyjmenovaná slova po l Slyšela jsem vyprávění o starém mlýně. Mlýnské kolo tam pravidelně klape a voda v náhonu lín pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák. Stupeň a typ vzdělání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období. Typická věková skupina: 10 - 12 let. Celková velikost: 36 kB. 1. Co patří k lyžování? Vypiš jen slova příbuzná se slovem . lyže. Slova příbuzná

Vyjmenovaná slova po b - test - online diktát - vyberte správná písmena. List Subdomen: Pokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R. Máte nějaké připomínky, dotazy Vyjmenovaná slova a slova příbuzná, slovní druhy. Pracovní list. Nůžky použití: slova příbuzná, tvary téhož slova, třídění kartiček Materiál obsahuje: pracovní list k nakopírování (doplnění tvarů slova LES do vět) 5 materiálů pro práci do skupiny s kartičkami ke třídění každá skupina má za úkol pracovat s jedním ze slov (les, voda, škola, ryba, let) jejich úkolem je třídit slova do dvou sloupců: na tvary téhož slova a. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST 3 1. Rozděl příbuzná slova k vyjmenovaným. Doplň je do tabulky: uslyšet, mlynářský, zablýsknout, blyštět se, mlýnek, vzlykání, plynoměr, lýtkový, zalykat s 3. S prezentací zopakujeme tvary vyjmenovaného slova být a slova příbuzná. 4. Pracovní list str. 5 - doplníme cv. 6, 7. Domácí úkoly: PL str. 4 cv. 4, 5 - některé děti už mají hotovo, nemohla jsem zařadit do online výuky. Uč. str. 33 cv. 4- napište do sešitu Čj, doplňte y a zdůvodněte, proč Vyjmenovaná slova po B, L, M Žák si procvičí vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, l, m a určí slova příbuzná. Tvoří věty. Autor Šafránková Blanka Jazyk čeština Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání pracovní list Celková velikost 168 kB . VYJMENOVANÁ SLOVA po souhláskách b, l,

STAVBA SLOVA - PRACOVNÍ LIST. KOŘEN : část slova , která se dále nedělí a nese jeho význam. Je to část slova společná všem slovům příbuzným. Slova příbuzná jsou všechna slova odvozená z téhož kořenu. PŘEDPONA: stojí před kořenem slova , pomocí ní se vytváří nový tvar nebo význam slova Žáci pojmenovávají obrázky, vyznačují společný kořen, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují křížovku, vyhledávají slova příbuzná, pozorují hláskové změny. Materiál obsahuje řešení pro učitele. Pracovní list 3 Žák si formou pracovního listu procvičí slova příbuzná STAVBA SLOVA - pracovní list č.2 1. Napiš, které čtyři morfémy = stavební části slova znáš: 2. U následujících slov zakroužkuj jejich kmen. návnada obrovského mávali rozhodčímu vnímavá vlastnosti zpívají 3. Napiš ke kořenům slova příbuzná: HRAD CHOV LÉČ 4 Vyjmenovaná slova po V: Pracovní list - DUM; Předpony 1 - Školákov; Předpony 2 - Školákov; Předpony 3 - Online cvičení; Předpony 4 - Ryšavá; Procvičování 1 - Školákov; Trenažér - Školákov; Doplňovačka - Umíme česky; Článek - Čeština diktáty; POZOR NA TATO SLOVA: vidět, viset, vinout, viklat.

Slova příbuzná s obrázky II

Slova příbuzná poznáme podle toho, že. mají stejný kořen - kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. V našem případě je to VOD. slova spolu nějak souvisí - určitě jste si všimli, že všechna slova tak nějak souvisí s vodou. Vodovod rozvádí vodu, vodové barvy se musí naředit vodou. Slova protikladná, slova souznačná. notebook. pdf. Význam slov opak. - pracovní list. docx Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. 8. cvičení Doplňte slovo do všech pádů. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění . 4.4. Pracovní list 4. NÁZEV. použití: slova příbuzná, předpona, kořen, část příponová OBSAH MATERIÁLU: 48 kartiček se slovy, tj. 2 hry po 24 kartičkách Na jedné straně A4 je 24 kartiček. Jedna strana obsahuje 6 skupin slov příbuzných, vždy po 4 kartičkách (4 slova se stejným kořenem). Pracovní list pro práci skupiny k nalepení kartiček. Ukázka možného řešení (vyplnění) pracovního. Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slova příbuzná.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slova příbuzná. Metodický portál : Digitální učební.

 1. 3.2 Slova příbuzná 3 3.3 Práce s obrázkem 3 4. Varianta pro žáky se specifickými poruchami učení 4 4.1 Tvary vyjmenovaných slov 4 4.2 Slova příbuzná 4 4.3 Práce s obrázkem 5 5. Závěr 5 6. Zdroje 5 Materiál Pracovní listy pro žáky č. 1-7 6-12 Příloha pro žáky se SPU č. 1 13-14 Přílohy pro učitele č. 1-3 15.
 2. Doplň správně slova příbuzná přiřaď jim slovo vyjmenované. nesm sl my mýt myslit mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat dmýchat chmýří nachomýtnout se Litomyš
 3. Slova příbuzná, kořen slova 1. Označ v řádku slova, která jsou příbuzná. 2. Označ kořen slova. (Klikni na písmena, která tvoří kořen.) ID: 1296904 Pracovní list - slovní druhy by Horvathova3001 : Latest comments. EK 11/11/2020 Děkuji za sdílení perfektního pracovního listu..
 4. Na listech se třpytí rosa. Také čmeláci opilují květy. Píchla: jsem se do prstu. Krádeži v lese se říká lesní pych. Nezapírej, když něco provedeš
 5. Pracovní list - Slova příbuzná (Poslat ke kontrole.) Čítanka - str. 34 Čím budu. Písanka - str. 16. Matematika. Pracovní sešit - str. 10/ cv. 12. str. 11/ cv. 14 ( Linky můžeš využít na rozklady čísel nebo mezivýpočty.) (Poslat ke kontrole.) str. 11/ cv. 16 ( Připomeň si, co je součet a rozdíl
 6. ČJ - JAZYKOVÁ VÝCHOVA: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. OPAKOVÁNÍ - co umíme z 2.třídy: Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b -

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 3. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Vyjmenovaná slova, slova příbuzná / Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po Slova příbuzná: Vyhledávání slov příbuzných: Kořen, předpona, přípona: Určování částí slova: Stavba slova: Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od. Vyjmenovaná slova po Z. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno..

DUMY.CZ Materiál Slova příbuzná, tvary slo

 1. Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o vyjmenovaných slovech. Žáci si upevňují řady vyjmenovaných slov, přiřazují příbuzná slova k vyjmenovaným slovům, doplňují i,í / y,ý po obojetných souhláskách. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup.
 2. Ale nepodařilo se mi vyplnit celý pracovní list. Anetka: Já si myslím, že se mi to dneska povedlo a docela mi to šlo. Taky jsem pomáhala Terezce. Následně vyučující krátce zhodnotí všechny aktivity - co se podle jeho názoru povedlo, co nikoliv a čeho je potřeba se příště vyvarovat apod. Čas pro tuto aktivitu: cca 5.
 3. Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny. Návštěvnost 2020) - nauka o slově, předpony, kořen slova , přípona, kořen slova - slova příbuzná, pravopis vyjmenovaných slov, velká a malá počáteční písmena, předložka a předpona, předpona roz - , bez -, ob- , slovní druhy. DÚ - PS - str.39/cv.3,4, pracovní list.

Pracovní list byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavná jména, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, synonyma, antonyma. Obsahový cíl: • Žák se seznámí s nejstaršími českými pověstmi V prvních cvičeních tohoto typu nabízí pracovní sešit slova příbuzná k zapsání pod. sebe, v pokročilejší fázi musí děti slova příbuzná uvádět samy. Ve 3. ročníku se ještě kvůli vyjmenovaným slovům potřebují děti seznámit s pojmem. předpona. Nevyhýbáme se ani příponové části, tu však nerozebíráme na. ČJ - vyjmenovaná slova po B: bydlet - obyvatel - byt a slova příbuzná - učebnice str. 34/1,2 - společně uděláme ústně - pracovní sešit str. 25/1,2,

VY_32_INOVACE_2_3 Český jazyk pro 3

Vyjmenovaná slova Anotace: Pracovní list urený k testování žáků z vyjmenovaných Hádanky - řešením jsou slova vyjmenovaná nebo příbuzná. a) létající savec s velkýma ušima b) babička sbírající léčivé rostliny . c) velmi dobře vidící člově Používáte nepodporovaný prohlížeč. Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari Anotace Pracovní list s názvem Koloběh vody může být použit samostatně či lépe společně se stejnojmennou prezentací. Formou doplňování, hraní 1.Vyškrtej na řádkách různé podoby slova voda a slova jí příbuzná. Zjistíš, kdy vznikla voda Praha - pracovní list. pracovní list o Praze Popis. Pracovní list původně určen pro žáky praktické školy, ale lze využít i ve škole základní. Návod na výrobu. pouze vytisknout Číslo materiálu Y/I po b - vyjmenovaná a příbuzná slova s kolíčky Pracovní list -> stavba slova + slova příbuzná opakování (pracovní list si dejte do desek) MATEMATIKA Budeme opět pořádně trénovat dělení dvojciferným dělitelem. Ať to umíte, jako když bičem mrská. Pracovní list -> Pracovní list - dělení dvojciferným dělitelem. Pracovní sešit str. 19 cv. 13, 14, 15

Zkouší slova vyňatá Když se začne ozývat Brzy, jazyk, nazývat Zahučí mi v palici Zřítím se pod lavici . MP3. TVARY A SLOVA PŘÍBUZNÁ; DIKTÁTY; ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY; ŠIBENICE - SLOVA PŘÍBUZNÁ; TRENAŽÉR; PRACOVNÍ LIST Pracovní list-Vyjmenovaná slova Pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov ID: 1222923 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 3.třída Slova příbuzná by hanateich: Vyjmenovaná slova B,L by radekvolevecky: Vyjmenovaná slova P by radekvolevecky: Vyjmenovaná slova Z by radekvolevecky M - Samostudium - pracovní list na Google classroom. Čj - On-line hodina - Vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná _____ Pondělí 16. 11. Čt - Samostudium - Kvíz na Orientální pohádku. Čj - On-line hodina - vyjmenovaná slova po Z a slova příbuzná. M - On-line hodina- písemné sčítán Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit vlastní myšlenky do současného světa. Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravován Pracovní list - Kvído Íčka Vyjmenovaná slova hravě 1. Rozlišuj! Doplň správné i/y. 2. Zakroužkuj vyjmenované slovo a doplň správně y/ý. 3. Doplň správně i/y, í/ý a vytvoř větu oznamovací se slovem z jednoho žetonu. 4. Ke kterým slovům patří slova příbuzná? Pozor na chyták! × × 5. Nakresli svůj návrh žetonu

TVARY SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ - Sweb

VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3

pracovní sešit str.22/cvičení 8. Procvičuji si vyjmenovaná slova - str. 5/cvičení 7. M- učebnice str.23/cvičení 1,2 - do bloku - jen výsledky. pracovní sešit - strana 17/cvičení 1,2,3,4. pracovní sešit - vzadu geometrie - str.51 celá stran Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň. Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2 pokud ještě nemáš vypracovaný tištěný pracovní list str. 12, cv. 1, 2, 3, tak si ho dodělej . 22. 10. 2020 - 3. ročník. Český jazyk. dnes nás čekají slova PŘÍBUZNÁ. Co je to za slova se dozvíš v učebnici na str. 36. v učebnici na str. 36 cv. 1 a), b) do sešit SLOVA PROTIKLADNÁ - pracovní list s datem 11.11. Na tuto hodinu jste si měli vytisknout pracovní list. Budeme s ním v dnešní online hodině pracovat, proto doufám, že všichni již máte nachystáno. Tak pojďme na to! Nezapomeňte si vytisknout pracovní list na online výuku dne 13.11. 2020 (na pátek) - Procvičuj vyjmenovaná slova a slova příbuzná. - Procvičuj gramatické kategorie sloves. - Procvičuj gramatické kategorie podstatných jmen. - Procvičuj určování základní skladební dvojice. ÚKOLY: - PO - pracovní list cv. 1 - PO - pracovní list cv. 2 - ÚT - pracovní list cv. 3 - ÚT - pracovní list cv.

DOPORUČENO K PROCVIČOVÁNÍ :: Tygrici-z-1-

Pracovní list je určený pro 2. ročník. 36. Stavba slova a slova příbuzná (vyjm. slova po b, B) Žák si procvičí stavbu slova, slova příbuzná a seznámí se s pravopisem psaní i/y po oboj. souhl. b, B Pracovní list je určený pro 3. roční ČJ: Učebnice str. 43-44 - opakování vyjm. slov po S - sled, významy, slova příbuzná! P rocvičování p ravopis u str. 2 2. Anglický jazyk. Sloveso Have/has got. 26.11.2020: Anglický jazyk. Good morning! Dnes navážeme na učivo z včerejší hodiny. Vyřeš pracovní list, viz 1. odkaz níže. Nalep do sešitu English k datu. Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv. Dnes je pro vás připravený pracovní list k vytištění a nalepení do sešitu pracovní listy. Vaším úkolem je: doplnit 3 cvičení, ve kterém doplňujete ě/je napiš slova příbuzná se slovem cesta (připomeň si - slova příbuzná mají společný kořen, např.: les - lesník, nadlesní, lesík...). 3. Vypiš z vět. Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka, žáci mají on line konference dle níže přiloženého rozvrhu, další práce je zadána během online výuky (pracovní list, cvičení v pracovním sešitě atd.) 5. TŘÍDA 1 2 3 Pondělí VL ČJ Úterý PŘV M Středa AJ ČJ Čtvrtek M AJ Pátek ČJ M Období od 23.11 do 27.11. 2020 Český jazyk: Zdvojené souhlásky, přídavná.

Slova příbuzná s obrázky I

A Český jazyk Stavba slova, slova příbuzná učebnice str. 25, cv. 10 - 13 učebnice str. 26, cv. 17 - 19 učebnice str. 28 - druhy vět čtení knihy pracovní sešit str. 16 Matematika Násobilka (pracovní list v příloze), slovní úlohy učebnice str. 29, cv. 33 - rozcvička učebnice str. 30, cv. 38 - sčítání. Opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná, spodobu. Učebnice Fraus: str. 14 - 21 (vybraná cvičení). Vyprávění - příběh podle osnovy. Pracovní sešit Barevná čeština: str. 22 - 24. Pracujeme s doplňkovými materiály, stále čekáme na dodání pracovního sešitu Doplň i/y po vyjmenovaných slovech po B a přepiš do sešitu, ze slabik vytvoř vyjmenovaná a příbuzná slova po B. Písnička - Vyjmenovaná slova po B . Pracovní činnosti. Pojmenuj zahradní nářadí a přepiš názvy do sešitu. Pomoc s prací na zahradě (hrabání listí, zazimování zahrady)

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školá

Pracovní listy jsou rozdělené podle jednotlivých kapitol. Ke každé kapitole je zpracovaných tři až pět úkolů, které slouží k porozumě-ní textu a zároveň jsou zaměřené na procvičení učiva 3., a přede-vším 4. třídy. Pracovní listy pro vás připravila paní učitelka Mgr. Andrea Pejšová úkol - vyjmenovaná slova po B pracovní list 1. pracovní list 2. zápis - vlastnosti látek. slovní úlohy - test. slova příbuzná - předpona-kořen-přípona. pracovní list 3. pracovní list 4. pracovní list 5. měření délky. rozlišení významu. rozlišení významu 1. rozlišení významu 2. obrázkové VS. obrázkové VS 1. Vyjmenovaná slova po B /pracovní list - na vytisknutí JEŽEK / Slova příbuzná /tvoření slov se společným kořenem/. Klíčová slova Vyjmenovaná a příbuzná slova po V, předpona Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity interaktivita Cílová skupina žák Období vytvoření materiálu Září 2012 Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - první stupeň - první období, druhé období. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce žák si postupně pozorně přečte jednotlivá slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného.

Vyjmenovaná slova hravě pracovní list - v každém rámečku

tvrdých a měkkých souhláskách, kořen a slova příbuzná, abeceda, vyjmenovaná slova po B Pomůcky: Pracovní listy, počítač + počítačový program Terasoft - ČJ 1 pravopis, kazeta s písničkami + slova, Slovníky spisovné češtiny nebo Pravidla českého pravopisu, kartičky + podložka, abecední klíč, prázdné papír Čj - opakovat přehled vyjmenovaných slov zpaměti, slova příbuzná ke slovu být - učebnice str.33/ cv. 5,6 - ústně, cv. 7 je domácí úkol (od čtvrtého řádku doplň a napiš do sešitu) Čj - pracovní list - cv. 1,2. Pro nemocné: Čj - str.11, M - str. - 17, Prv. Pracovní list CJ 1/cvičení 1 a) podtržená slova napiš do sešitu a vedle nich vždy jiný tvar např. Zuzku-hodně Zuzek,Zuzanka, cv. 2 doplňte rovnou na pracovní list. Písanka 7-8. M PS Krteček 23-25 (zopakovat a naučit násobky 8,9), procvičovat násobilku. M pracovní list 2. Prv PS 12,1 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po b 2. Ročník: 3. Klíčová slova: Vyjmenovaná slova, příbuzná slova, vhodná slova. Datum tvorby: 4. 5. 2013 Metodické pokyny: Tento pracovní list je určen k procvičování, opakování a upevňování probraného učiva českého jazyka 3. ročníku Pracovní list - souhrnné opakování 1. Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen: podst. jméno pád číslo rod vzor o jmelí s přáteli vidím vrány bez stromů vévodo! se zvířaty 2. Doplň pravopisné i/y v koncovkách podstatných jmen: V otep_ jsou myši. Jedu do Břeclav_

Tvary slov a slova příbuzná Lesy Nápadů

Pro nemocné :: Trojka ZŠ JindřichovÚkoly a testyVyjmenovaná slova po L | datakabinetVýsledek obrázku pro osmisměrka pro děti | český jazykNástěnka :: Zs-ms-vysoky-chlumecHádanky Archives - Strana 2 z 14 - ŠkoláciČeský jazyk 4Filmy pro mládež Archives - Page 4 of 10 - Školáci

Vyjmenovaná slova - slova příbuzná (pracovní list) Vyjmenovaná slova - pexesa: Opakování gramatiky 4. ročníku - pracovní list (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy) Vzory pod. jmen rodu středního - určování vzorů (cvičení online pracovní list (Vyjmenovaná slova po B), který jsem poslala v neděli do EŽK - cvičení číslo 1 - prosím, aby děti doplnily samy a vypsaly tvary VS a slova příbuzná. Toto cvičení poprosím vyfotit a poslat do EŽK - bude tam zadané jako DÚ. MA Máme spolu on-line hodinu. Připravte si pracovní sešit, učebnici, čtverečkovaný. Český jazyk: DÚ - kořen slova a slova příbuzná do sešitu + stavba slova + hlásky, druhy vět, abeceda, párové souhlásky na konci slova, slovní druhy + psaní velkých a malých písmen abecedy + zítra diktát Prvouka: dodělat pracovní list. - slova příbuzná - slova příbuzná II - slova příbuzná - PEXESO - B-L-M - slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA.

 • Obrázky psů kreslené.
 • Pudinkovo máslový krém.
 • Conor mcgregor cz titulky.
 • Řeka yukon mapa.
 • Casopis rock.
 • Nejlepší fonty.
 • Dentální hygiena české budějovice.
 • Jak oplechovat střechu.
 • Alisterus.
 • Plast ve světě.
 • Balkonova zastena.
 • Terno leták český krumlov.
 • Dusena rajcata.
 • Hifi novinky.
 • Jak zamrazit polévku.
 • Svíčka gymnastika.
 • Barbara bukowski.
 • Sojuz ms 9.
 • Sekery stihl.
 • Mokrá malba.
 • Termobox na rozehřívání medu.
 • Yagura karatachi.
 • Korejská kosmetika pro muže.
 • Honda club bazar.
 • Sos zvířatům sro brno královo pole sadová.
 • Kontrast hudba.
 • Jordan 3 retro.
 • Malý slunečník do kufru.
 • Sporáky kvs.
 • Nový štuk na starý.
 • Kdy sekat trávu.
 • Reddit wiki.
 • Edward snowden film.
 • Warframe wiki razorback cipher.
 • Youtube i can fly.
 • Ztužený tuk penny.
 • Mentolová barva na dřevo.
 • Lc kaiserky.
 • Dokument stále spolu rodina mlčochova.
 • Grafické soutěže 2018.
 • Hdmi nejde zvuk.